Podsumowanie projektu unijnego pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach.
24 lipca, 2021
Ferie na sportowo 2022
7 stycznia, 2022
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Centrum Doświadczania Świata Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach.
24 lipca, 2021
Ferie na sportowo 2022
7 stycznia, 2022
Pokaż wszystkie

Podsumowanie projektu unijnego pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”

Od stycznia 2020 roku w ramach projektu unijnego pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Klucze przy współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze prowadziła bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kluczy.

Celem projektu była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów poprzez utworzenie i prowadzenie placówki w formie specjalistycznej.

Placówka Centrum Doświadczania Świata w Kluczach funkcjonowała przez cały okres projektu przez 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem świąt) po 6 godzin dziennie, również przez miesiące wakacyjne i okres ferii zimowych.

Projekt objął wsparciem łącznie 148 uczestników – podopiecznych i ich rodziców. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, udział w zajęciach specjalistycznych o raz zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, równoległą pracę z rodziną dziecka, jeden posiłek dziennie, wyjazdy kulturalne i wakacyjne. Zatrudniono wykfalifikowaną kadrę, która jednocześnie prowadziła stałą współpracę z placówkami oświatowymi, podmiotami oraz instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dziecka i rodziny.

Na potrzebę projektu dostosowano sale pod kątem nadania im nowych cech użytkowych, w związku z zapewnieniem realizacji równości szans, w tym szczególności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzono prace budowlane w salach 1 i 2 do zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dostosowano dwie kolejne sale, korytarz i łazienki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także w materiały umożliwiające rozwijanie umiejętności i pasji podopiecznych.

W ramach wsparcia podopieczni uczestniczyli: w zajęciach socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej i logopedycznej, terapii jogą, zajęciach prowadzonych w Sali Doświadczania Świata. Otrzymali również wsparcie psychologiczne. Zrealizowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – porozumiewanie się w językach obcych – język angielski, umiejętność efektywnego uczenia się oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

Podczas trwania projektu zrealizowano trzy wyjazdy kulturalne: do Wrocławia, Zakopanego oraz Zabrza, a także w ramach wyjazdu wakacyjnego: w 2020 roku – dwie 4-dniowe wycieczki do Lewina Kłodzkiego oraz w 2021 roku – jeden 7-dniowy wyjazd kolonijny nad morze do Jastrzębiej Góry.

Pomimo trudnej sytuacji panującej w kraju, spowodowanej epidemią COVID – 19 placówka w okresie zimowym prowadziła wsparcie dla dzieci i młodzieży w postaci zdalnego wsparcia rodziny za pomocą cotygodniowych pakietów terapeutycznych oraz wsparcia żywnościowego. W okresie listopad 2020 – luty 2021 wydano 12- pakietów terapeutycznych z materiałami przygotowanymi przez kadrę placówki oraz materiały wspierające rodzinę podopiecznych. Równocześnie prowadzono zajęcia w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy zoom, oraz w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego prowadzono dyżur telefoniczny i mailowy w godzinach funkcjonowania placówki. Dzięki temu, zachowano nieprzerwalne wsparcie udzielane podopiecznym, co jest kluczowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podsumowaniem projektu był piknik rodzinny, który odbył się 29.06.2021 roku. Główną atrakcja był występ artystyczny podopiecznych, przygotowany przy współpracy z instruktorem zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – świadomość i ekspresja kulturalna. Dodatkowo odbyły się gry i zabawy z nagrodami oraz rodzinne zawody sportowe. Podczas pikniku w ramach wsparcia zostały przekazane rodzicom i dzieciom materiały terapeutyczne do kontynuacji pracy terapeutycznej w domu, a także dyplomy dla podopiecznych. Piknik zakończył się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami dla wszystkich uczestników.

Przez cały okres trwania projektu prowadzono działania informacyjno – promocyjne projektu w mediach społecznościowych – fb Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Kluczach.

W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze.

Projekt pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” współfinasowany z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 580 976,00 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 466 039,04 PLN.

Skip to content