photo
 
Dofinansowanie projektu: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całego projektu wynosi: 1 580 976,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 1 466 039,04 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. do 31.03.2021r.

Celem głównym projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku do 18 r. życia oraz ich rodziców/opiekunów poprzez utworzenie placówki w formie specjalistycznej.

W ramach projektu dostosowano budynek do potrzeb placówki wsparcia dziennego. Objętych wsparciem specjalistycznym jest 60 wychowanków. Są to osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, młodzież i ich rodzice potrzebujący fachowej pomocy w zakresie procesów wychowawczych.

Utworzona placówka świadczy szereg zajęć między innymi: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne oraz realizowane są indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne, psychoprofilaktyczne i terapia integracji sensorycznej. Są prowadzone również praktyki z zakresu pomocy w nauce, motywowanie do działania, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz sportowe.