Stowarzyszenie powstało w styczniu 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch struktur: Oddziału Lokalnego Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej i grupy nieformalnej Forum Oświatowe „Klucz”. Główną inicjatorką była Jolanta Gliwińska – niezwykle zaangażowana społecznie osoba, która w organizacjach pozarządowych widziała potencjał i szansę na rozwój gminy. Przez 4 lata pełniła funkcję prezesa – miała wielkie plany i chęci, którymi zarażała swoich współpracowników. Szczególny potencjał widziała w osobach młodych, których chętnie angażowała w inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie.


Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy Klucze. Głównym celem pracy organizacji są: działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego, organizacja form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, aktywizacja społeczności lokalnej i zachęcenie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji i wychowania poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć.


Stowarzyszenie prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach:

1. Ścieżka edukacyjno-wychowawcza. Obszar ten realizowany jest poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Ryczówku oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Kluczach „Centrum doświadczania Świata”. Działania tych dwóch głównych zadań są wzbogacane przez dodatkowe oferty zajęć i wycieczek finansowane z różnych fundacji i urzędów.

2. Drugim obszarem działań stowarzyszenia podejmowanym od 2008 roku jest rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie konkursów grantowych takich jak Działaj Lokalnie oraz FIO Małopolska Lokalnie. W ramach tych działań zachęcamy lokalnych liderów do podejmowania inicjatyw na rzecz swoich społeczności.