Nasze zajęcia on-line

Świąteczne życzenia
23 grudnia, 2020
Dzień Dinozaura🦖🦕🦖
2 marca, 2021

Nasze zajęcia online😃 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – porozumiewanie się w językach obcych- język angielski oraz efektywne uczenie się przy współpracy z Impuls Centrum Języków Obcych😍

‐————————————————

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content